Friday, 28 April 2017

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹


౹౹ శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹
గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ తాపమపాకురు దేవ౹౹
జలజనయన విధినముచిహరణముఖవిబుధవినుతపదపఙ్క౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
భుజగశయన భవ మదనజనక మమ జననమరణభయహారీ౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
శఙ్ఖ చక్రధర దృష్ఠదైత్యహర సర్వలోకశరణ౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
అగణితగుణగణ అశరణశరణద విదలితసురరిపుజాల౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
౹౹ ఇతి శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹
॥ श्रीविष्णुगीतम् ॥
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया पाहि भारतीतीर्थम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
॥ इति श्रीविष्णुगीतम् ॥

Wednesday, 19 April 2017

తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము

|| తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము | కలిగినదిది మాకాపురము ||
|| నరహరి కీర్తన నానిన జిహ్వ | వొరుల నుతింపగ నోపదు జిహ్వ |
మురహరు పదముల మొక్కిన శిరము | పరుల వందనకు బరగదు శిరము ||
|| శ్రీపతినే పూజించిన కరములు | చోపి యాచనకు జొరవు కరములు |
యేపున హరికడ కేగిన కాళ్ళు | పాపుల యిండ్లకు బారవు కాళ్ళు ||
|| శ్రీ వేంకటపతి జింతించు మనసు | దావతి నితరము దలచదు మనసు |

దేవుడతని యాధీనపు తనువు | తేవల నితరాధీనము గాదు ||

Thursday, 24 November 2016

స్మర వారం వారం చేతఃరాగం: కాపి
తాళం: ఆది
స్వరకర్త : శ్రీ సదాశివ భ్రహ్మేంద్రుల వారు
పల్లవి: స్మర వారం వారం చేతః
స్మర నందకుమారం (స్మర)
చరణం 1 గోప కుటీర పయో ఘృత చోరం
గోకుల బ్రందావన స౦చార౦ (స్మర)
చరణం 2 వేణురవామృత పానకిశోరం
సృస్థితిలయ హేతువిచారం (స్మర)
చరణం 3 పరమ హంస హృత్పంజర కీరం
పటుతర ధేను బక సంహారం (స్మర)