Posts

రావే రావే కోడల రట్టడి కోడల

Image
రావే రావే కోడల రట్టడి కోడల పోవే పోవే అత్త య్య పొందులు నీతో చాలును
రంకెలు వేయుచు రాజులెదుట నీవు కొంకు కోసరు లేని కోడల
పంకజ ముఖినీవు పలుదొడ్ల వారిండ్ల అంకెల దిరిగేవు అత్త య్యా
ఈడాడ నలుగురు నేగురు మొగలతో కూడి సిగ్గులేని కోడల
వాడక బదుగురి వలపించు కొని నీవు ఆడాదదిరి గేవు అత్త య్యా
బొడ్డున బుట్టిన పూపనికేనిన్ను గొడ్డేరు తెస్తి నే కోడల
గుడ్డము పయినున్న కోనేటి రాయని నడ్డగించు కుంటి నత్త య్యా

మంగళం జయ మంగళం.. మా నల్లనయ్యకు మంగళం

Image
మంగళంజయమంగళం..
మానల్లనయ్యకుమంగళం.. ||2||
మంగళంజయమంగళం ..
మా కృష్ణ స్వామికి మంగళం.. ||2|| ||మంగళం||
శిరమునందున మెరయుచుండెడి
నెమలి పింఛకు మంగళం.. ||2||
శ్యామలాంగుని కరములందలి
మధురమురళికి మంగళం..||2|| ||మంగళం||
వనజగమ్మును ధిక్కరించెడి
వదనశోభకు మంగళం...||2||
కరుణరసమును చిందుచుండెడి
కన్నుదోయికి మంగళం..||2|| || మంగళం||
బ్రహ్మచే పూజింపబడిన
చరణయుగళికి మంగళం..||2||
జగములన్నియు కన్నతండ్రగు
చక్కనయ్యకు మంగళం.. ||2|| || మంగళం||
గోపికా గణసేవితుడు
శ్రీ గోవిందునకు మంగళం.. ||2||
రాధికా పరివేష్టితుండౌ
రసేశ్వరునకు మంగళం... ||2|| ||మంగళం||

ఎన్నడు విజ్ఞానమికనాకు

Image
ఎన్నడు విజ్ఞానమికనాకు విన్నపమిదె శ్రీ వేంకటనాథా బాసిన బాయవు భవబంధములు ఆస ఈ దేహమున్నన్నాళ్ళు కోసిన తొలగవు కోరికలు గాసిలి చిత్తము కలిగినన్నాళ్ళు కొచ్చిన కొరయవు కోపములు గచ్చుల గుణములు గలిగినన్నాళ్ళు తచ్చిన తగలవు తహతహలు రచ్చలు విషయపు రతులన్నాళ్ళు ఒకటికొకటికిని ఒడబడవు అకట శ్రీవేంకటాధిపుడా
సకలము నీవే సరణంటే ఇక వికటము లణగెను వేడుక నాళ్ళు

గొబ్బీయళ్ళో సఖియా వినవె

గొబ్బీయళ్ళో సఖియా వినవె చిన్ని కృష్ణుని సోదరి వినవె కృష్ణుని చరితము గానారే శ్రీ కృష్ణుని చరితము గానారే చరణం : అష్టమినాడు గోకులమందు చిన్నికృష్ణుని జననమందు భారతజననికి యశము తెచ్చెనే చెలి భారతజననికి యశము తెచ్చెనేె …...గొబ్బియళ్ళో…. కురుపాండవుల సమరమందు దుఃఖితుడైన పార్థుని చూచి గీతాగానం చేసేనే చెలి గీతాగానం చేసేనే …...గొబ్బియళ్ళో….. దరిద్రుడైనా కుచేలునాకు దరిశెనమొసగిన మాధవుండు ఆయన కోర్కె తీర్చేనే చెలి ఆయన కోర్కె తీర్చేనే గొబ్బియళ్ళో సఖియా వినవే
చిన్ని కృష్ణుని సోదరి వినవే కృష్ణుని చరితము గానరే

స్వాగతం కృష్ణా

Image

శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి

Image
శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి సిధ్ధించుట నాకెన్నటికో శ్రి గురు పాదాబ్జంబులు మదిలో స్థిరముగ నిలిచేదెన్నటికో మరవక మాధవు మహిమలు పొగడే మర్మము తెలిసేదెన్నటికో హరి హరి హరియని హరి నామామృత పానము జేసేదెన్నటికో!! కమలాక్షుని నా కన్నులు చల్లగ గని సేవించేదెన్నటికో లక్షణముగ శ్రీ లక్ష్మీ రమణుని దాసుడనయ్యేదెన్నటికో!! పంచాక్షరి మంత్రము మదిలో పఠియించుట నాకెన్నటికో ఆది మూర్తి శ్రీ అమర నారేయణ భక్తుడనయ్యేదెన్నటికో!!

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి

Image
గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి గుణశరీరాయ గుణమండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి 1. గానచతురాయ గానప్రాణాయ గానాంతరాత్మనే గానోత్సుకాయ గానమత్తాయ గానోత్సుక మనసే గురుపూజితాయ గురుదైవతాయ గురుకులస్థాయినే గురువిక్రమాయ గుల్హ్యప్రవరాయ గురవే గుణ గురవే గురుదైత్య కళక్షేత్రే గురుధర్మ సదారాధ్యాయ గురుపుత్రపరిత్రాత్రే గురుపాఖండ ఖండకాయా గీతసారాయ గీతతత్వాయ గీతగోత్రాయ ధీమహి గూఢగుల్ఫాయ గంధమత్తాయ గోజయప్రదాయా ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి!!
 2. గంధర్వరాజాయా గంధాయా గంధర్వ గాన శ్రవణప్రనైమే గాఢానురాగాయ గ్రంధాయా గీతాయ గ్రంధార్థ తన్మైయే గురిణే...గుణవతే ..గణపతయే..
గ్రంధ గీతాయ గ్రంధ గేయాయ గ్రంధాంతరాత్మనే గీతలీనాయ గీతాశ్రయాయ గీతవాద్యపఠవే గేయచరితాయ గాయ గవరాయ గంధర్వప్రీకృతే గాయకాధీన విగ్రహాయ గంగాజల ప్రణయవతే గౌరీ స్తనందనాయ గౌరీ హృదయ నందనాయ గౌరభాను సుతాయ గౌరీ గణేశ్వరాయ గౌరి ప్రణయాయ గౌరి ప్రవణాయ గౌరభావాయ ధీమహి ఓ సహస్త్రాయా గోవర్ధనాయ గోపగోపాయ ధీమహి గుణాతీ…