Posts

ఏ కులజుడైననేమి యెవ్వడైననేమి

Image
ఏ కులజుడేమి యెవ్వడైననేమి
ఆకడ నాతడె హరినెఱిగినవాడు

పరగిన సత్యసంపన్నుడైన వాడే
పరనిందసేయ తత్పరుడు గాని వాడు
అరుదైన భూతదయానిధి యగువాడే
పరులదానే యని భావించువాడు

నిర్మలుడై యాత్మనియతి గలుగువాడే
ధర్మతత్పరబుధ్ధి తగిలిన వాడు
కర్మమార్గములు తడవనివాడే
మర్మమై హరిభక్తి మఱవనివాడు

జగతి పై హితముగా చరియించువాడే
పగలేక మతిలోన బ్రతికినవాడు
తెగి సకలము ఆత్మ తెలిసినవాడే
తగిలి వెంకటేశు దాసుడయినవాడు

బాలురతోనాడి చాలా అలిసీనావు

బాలురతోనాడి చాలా అలిసీనావు పాలుత్రాగ రార గోపాలా
పాలు త్రాగామని లీలతో ననుబిలిచి -- రోలగట్టెదవమ్మ రాజాల పుండరీకాక్ష ... నీవెండలో దిరిగిన గుండెలెండె రార ... గోపాలా గుండెలెండెనని ఖండించి ననుబిలచి ... దండింతువే తల్లి రాజాల వెన్నుఁడ ! నీ చిన్ని బొజ్జకింత వెన్నబెట్టెద రారా గోపాలా వెన్నబెట్టెదనని సన్నుతింపుచు బిలచి -- సున్నా చుట్టెదవమ్మ రాజాల ఎరా ! యదువంశ ధీరా !! శ్రీమన్నారాయణా రార !! గోపాల కృష్ణ ! నారాయణా రార గోపాలా !! నారాయణా !! యని నాడే పిలచిన... నాడే వచ్చేదనింత సేపేలా ? తల్లి ! నాడెవచ్చేదనింత సేపేలా ? తల్లి !! నాడే వచ్చేదనింత సేపేలా !!

రాధారమణా మాధవశౌరీ శ్రీధర గోవిందా

రాధారమణా మాధవశౌరీ శ్రీధర గోవిందా – మురారీ శ్రీధర గోవిందా!!
ఆధారంబవీ అఖిలాండంబుల కరయగ నొరులేరీ మురారీ అరరీ !!రాధా!! ౧. దయరాదేలా దశరథ బాలా దానవ సంహారా మురారీ దానవ సంహారా భయమును దీర్పవే భక్త సుపాలా పావనతర లీలా మురారీ !!రాధా!!
౨. మారజనక నీ మరుగు జేరితిని కోరిక దీర్పుమయా మురారీ కోరిక దీర్పుమయా భారమయ్యె సం-సారము నిను జేరు దారిజూపుమయ్య మురారీ !!రాధా!!
౩. నేరము లెంచకు నేనీ దాసుడ మారమణీ రామనా మురారీ మా రమణీ రమణా కారణ కారణ కంసవిమర్దన నీరజ దళ నాయనా మురారీ నీరజ దళ నయనా !!రాధా!!
౪. శ్రీధర కృష్ణా తీరవిరాజిత చిత్రకూట నిలయా మురారీ చిత్రకూట నిలయా మాధవ విధి రుద్రమయ శ్రీ నరసింహ మానస సంచారా మురారీ మానస సంచారా !!రాధా!!

స్మర మనసా శ్రీరామం

స్మర మనసా శ్రీరామం !!స్మర!!
హరిహరవిధి దేవీ – గణపతి రూపం !!స్మర!!
౧. గోలోక హర్మ్యాంతర శ్రీనివాసం గోపాలం గోప గోగోపికాయుతం భూలోక కోసలాయోధ్యా విహారిణం భూమిజా సోదర బుధజన సహితం !!స్మర!!
౨. నిగామాగమాంతం నిత్య నిరంజనం భగవంత మ-పార కృపానిధిం జగదుదయాలయ సంస్థితి మూలం అగణిత మణిగణ హారవిభూషం !!స్మర!!
౩. చిత్రవిచిత్ర ప-విత్ర చరిత్రం శ్రీ నారాయణం చిన్మయమాద్యం చిత్రకూట దుర్గాక్షేత్ర నివాసినం శ్రీనరసింహాభీష్టదాయినం !!స్మర!!

సర్వేశ నీకిదే మంగళం

సర్వేశ నీకిదే మంగళం
సాధుపోషకా ఓ సాక్షీ రూపకా సర్వేశ నీకిదే మంగళం!!
నిర్వికార ఓ నిగమా గోచరా రామ సర్వాకాలము నీ స్మరణా చేసెదను!!సర్వేశ!!
భావాతీత ఓ ప్రణవారూపకా రామ – దేవదేవ నన్ను బ్రోవ భారమా సావధానమూ తోనూ బ్రోవుమా భావమందుననిన్ భజియించెదను!!సర్వేశ!!
శరణు శరణనిన్ చేరి మ్రొక్కెదను – జనన మరణ బాధ మాన్పరాదయో చరణ ధ్యానమునే మరువజాలను – పరమ పావనా బాలాంబ సద్గురు దేవ!!సర్వేశ!!

రఘుకుల భవతే మంగళం

రఘుకుల భవతే మంగళం – జయ రావణ హరతే మంగళం
నాగపున్నాగ కదంబ సుకల్పక మాతులుంగ లవంగలతాశ్రీతలతాశోక శ్రీవన సంచారభూతల పాలతే మంగళం జయ!! భక్తాభయకర పాపవిమోచన పావననామ శుభంకరా యుక్తాయుక్త వివేక మౌని జన ముక్తి రూపాయతే మంగళం జయ!! సారబీజాపుర నారసింహనుత హారకటకమనిభూషణా మారజనక శ్రీజానకీ సతియుత మంగళ వేషతే మంగళం జయ!!

వరవిధి సురమునులు ధరణీతో క్షీరాబ్ధి కరగి రావణుబాధాలెరుగాజెప్పి

వరవిధి సురమునులు ధరణీతో క్షీరాబ్ధి కరగి రావణుబాధాలెరుగాజెప్పి
పరిపారివిధమూలా ప్రస్తుతింపగ వారీ కరుణింపా బుట్టీనా కౌసల్యా రామా మంగళం మంగళం!!
బాలా లీలలు జూపి పాపీ తాటక ద్రుంచీ లీలా సుబాహూని కూలనేసీ గాలీకోలచమాయే శాలీమారీచూని లీలాకడలి వైవ జాలిన రామా మంగళం మంగళం!! 
మౌనీ యాగముగాచి మౌని భార్యను బ్రోచి మౌనీ యానతి గూర్చి మన్నించి మించి జనకుని పురిజేరి జగదీశు విలువిరచి జానకిని పెండ్లాడి జయమొందిన రామా!!
రావణాది దుష్టరాక్షసుల మర్దించి పావని మొదలైన భక్తుల గాంచి దేవర్షుల ముదమున దేల్చి ధరనోదార్చి దేవీతో కోసల దేశమేలిన రామా మంగళం మంగళం!!
హరి శివ విధిమంతా నీవై ముక్తి కరుగు వారికి మైన మూల తారకమై ధర బీజాపుర భక్త నరసింహ వరదుడవై సిరితోడ నెలకొన్న చిన్మయుడా రామా మంగళం మంగళం!!