Posts

రామరామరామ యన్న రామచిలుక ధన్యము

Image
రామరామరామ యన్న రామచిలుక ధన్యము రామప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి వుడుత ధన్యము అభినందనలందుకొన్న కోతిమూక ధన్యము ఆశ్సీసులు పొందిన ఆ పక్షిరాజు ధన్యము రేగుపండ్లు తినిపించిన శబరిమాత ధన్యము నావ నడిపి దరిచేర్చిన గుహుని సేవ ధన్యము పాదధూళి సోకినట్టి శిల ఎంతో ధన్యము వారధి నిలిపిన సాగరజలమెంతో ధన్యము నిదురమాని కాచిన సౌమిత్రి సేవ ధన్యము పాదుకలను పూజించిన భరత భక్తి ధన్యము అహరహము రామ అనే హనుమ జపము ధన్యము రామకధలు రచియించిన కవుల కవిత ధన్యము త్యాగరాజ స్వామివారి సంకీర్తన ధన్యము భద్రాచల రామదాసు భక్తి ఎంతో ధన్యము రాముని కరమున విరిగిన శివుని విల్లు ధన్యము రాముని పతిగా పొందిన సీత జన్మ ధన్యము మధురాతి మధురము రెండక్షరాల మంత్రము సత్యధర్మమూర్తిత్వమురాముని అవతారము రామభక్తి పలికించిన రామగీతి ధన్యము రామభక్తులందరికీ నిశ్చయముగ మోక్షము

వినయమునను కౌశికుని వెంట

ప. వినయమునను కౌశికుని వెంట చనినాంఘ్రులను జూచునదెన్నటికో అందు వెనుక రాతిని నాతి జేసిన చరణములను జూచునదెన్నటికో (వి) చ1. ఘనమైన శివుని చాపము ద్రుంచిన పాదమును జూచునదెన్నటికో ఆ జనక రాజు పాల కడిగినయా కాళ్ళను జూచునదెన్నటికో (వి) చ2. చనువున సీతను బొట్టు కట్టిన కరమును జూచునదెన్నటికో కోపమున భృగు సుతు చాప బలమందుకొన్న బాహువు జూచునదెన్నటికో (వి) చ3. వనమున చని విరాధుని చంపిన చేతులను జూచునదెన్నటికో అల్ల ముని జనులను కని అభయమిచ్చిన హస్తమును జూచునదెన్నటికో (వి) చ4. తనకు తానే కాకాసురుని కాచిన శరమును జూచునదెన్నటికో క్షణమున బహు రథముల పొడి చేసిన- యస్త్రమును జూచునదెన్నటికో (వి) చ5. ఘన బలుడైన వాలిని చంపిన బాణమును జూచునదెన్నటికో ఆ వనధి మద గర్వమణచిన సాయకమును జూచునదెన్నటికో (వి) చ6. కని కరమున విభీషణుని జూచిన కన్నులను జూచునదెన్నటికో రావణుని కొట్టి పేద కపులు లేవ జూచు

రామా నీయెడ ప్రేమ రహితులకు

Image
ప. రామా నీయెడ ప్రేమ రహితులకు నామ రుచి తెలుసునా ఓ సీతా (రా) అ. కామినీ వేషధారికి సాధ్వీ నడత- లేమైన తెలుసునా ఆ రీతి సీతా (రా) చ. తన సౌఖ్యము తానెరుగకనొరులకు తగు బోధన సుఖమా ఘనమగు పులి గో రూపమైతే త్యాగ- రాజ నుత శిశువుకు పాలు కల్గునా (రా)

రమించు వారెవరురా రఘోత్తమా నినువినా

Image
పల్లవి రమించు వారెవరురా రఘోత్తమా నినువినా
అనుపల్లవి శమాది షడ్గుణగణ సకల భువన జనులలో (రమించు) ౧. రమయనే సుమర్మము రామయనే శర్మము తదమరవరుల కబ్బెనో త్యాగరాజ సన్నుతా (రమించు)

తెలిసి రామ చింతనతో నామము సేయవే ఓ మనసా

ప. తెలిసి రామ చింతనతో నామము సేయవే ఓ మనసా అ. తలపులన్ని నిలిపి నిమిషమైన తారక రూపుని నిజ తత్వములను (తె) చ1. రామాయన చపలాక్షుల పేరు కామాదుల పోరు వారు వీరు రామాయన బ్రహ్మమునకు పేరు ఆ మానవ జననార్తులు తీరు (తె) చ2. అర్కమనుచు జిల్లెడు తరు పేరు మర్కట బుద్ధులెట్టు తీరు అర్కుడనుచు భాస్కరునికి పేరు కు-తర్కమనే అంధకారము తీరు (తె) చ3. అజమనుచు మేషమునకు పేరు నిజ కోరికలేలాగీడేరు అజుడని వాగీశ్వరునికి పేరు విజయము కల్గును త్యాగరాజ నుతుని (తె)
https://www.jiosaavn.com/song/peridi-ninnu-penchina-varevare-dr.m.balamuralikrishna/NxwHfyZUZ1o  


అరుణాచలనాథం స్మరామి అనిశం (సారంగరాగం) – దీక్షితార్ కృతి

Image
పల్లవి
అరుణాచల నాథం స్మరామి అనిశం అపీత కుచాంబా సమేతమ్ అనుపల్లవి స్మరణాత్ కైవల్యప్రద చరణారవిందం తరుణాదిత్య కోటిసంకాశ చిదానందం కరుణా రసాది కందం శరణాగత సుర బృందమ్ చరణం అప్రాకృత తేజోమయ లింగం అత్యద్భుత కరధృతసారంగం అప్రమేయం అపర్ణాబ్జ భృంగం ఆరూఢోత్తుంగ వృష తురంగమ్ విప్రోత్తమ విశేషాంతరంగం వీర గురు గుహ తార ప్రసంగం స్వ-ప్రదీప మౌలి విధృత గంగం స్వ-ప్రకాశ జిత సోమాగ్ని పతంగమ్ అపీతకుచాంబా సహితం

ఛీ ఛీ నరులదేటి జీవనము కాచుక శ్రీహరి నీవే కరుణింతుగాక

Image
ఛీ ఛీ నరులదేటి జీవనము కాచుక శ్రీహరి నీవే కరుణింతుగాక
అడవిలో మృగజాతియైన గావచ్చుగాక వడినితరుల గొలువఁగ వచ్చునా వుడివోని పక్షియైవుండనైనవచ్చుగాక విడువకెవ్వరినైనా వేడవచ్చునా!!
పసురమై వెదలేని పాటుపడవచ్చుగాక కసివో నొరుల బొగడగావచ్చునా వుసురుమానై పుట్టి వుండనైనవచ్చుగాక విసువక వీరివారి వేసరించవచ్చునా!!
యెమ్మెల బుణ్యాలుసేసి యిల యేలవచ్చుగాక కమ్మి హరిదాసుడు గావచ్చునా నెమ్మది శ్రీ వేంకటేశ నీ చిత్తమేకాక దొమ్ముల కర్మములివి తోయవచ్చునా!!