Posts

శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి

Image
శ్రీ కృష్ణాయను నామ మంత్ర రుచి సిధ్ధించుట నాకెన్నటికో శ్రి గురు పాదాబ్జంబులు మదిలో స్థిరముగ నిలిచేదెన్నటికో మరవక మాధవు మహిమలు పొగడే మర్మము తెలిసేదెన్నటికో హరి హరి హరియని హరి నామామృత పానము జేసేదెన్నటికో!! కమలాక్షుని నా కన్నులు చల్లగ గని సేవించేదెన్నటికో లక్షణముగ శ్రీ లక్ష్మీ రమణుని దాసుడనయ్యేదెన్నటికో!! పంచాక్షరి మంత్రము మదిలో పఠియించుట నాకెన్నటికో ఆది మూర్తి శ్రీ అమర నారేయణ భక్తుడనయ్యేదెన్నటికో!!

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి

Image
గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి గుణశరీరాయ గుణమండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేశానాయ భాలచంద్రాయ శ్రీ గణేశాయ ధీమహి 1. గానచతురాయ గానప్రాణాయ గానాంతరాత్మనే గానోత్సుకాయ గానమత్తాయ గానోత్సుక మనసే గురుపూజితాయ గురుదైవతాయ గురుకులస్థాయినే గురువిక్రమాయ గుల్హ్యప్రవరాయ గురవే గుణ గురవే గురుదైత్య కళక్షేత్రే గురుధర్మ సదారాధ్యాయ గురుపుత్రపరిత్రాత్రే గురుపాఖండ ఖండకాయా గీతసారాయ గీతతత్వాయ గీతగోత్రాయ ధీమహి గూఢగుల్ఫాయ గంధమత్తాయ గోజయప్రదాయా ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణప్రవిష్టాయ ధీమహి!!
 2. గంధర్వరాజాయా గంధాయా గంధర్వ గాన శ్రవణప్రనైమే గాఢానురాగాయ గ్రంధాయా గీతాయ గ్రంధార్థ తన్మైయే గురిణే...గుణవతే ..గణపతయే..
గ్రంధ గీతాయ గ్రంధ గేయాయ గ్రంధాంతరాత్మనే గీతలీనాయ గీతాశ్రయాయ గీతవాద్యపఠవే గేయచరితాయ గాయ గవరాయ గంధర్వప్రీకృతే గాయకాధీన విగ్రహాయ గంగాజల ప్రణయవతే గౌరీ స్తనందనాయ గౌరీ హృదయ నందనాయ గౌరభాను సుతాయ గౌరీ గణేశ్వరాయ గౌరి ప్రణయాయ గౌరి ప్రవణాయ గౌరభావాయ ధీమహి ఓ సహస్త్రాయా గోవర్ధనాయ గోపగోపాయ ధీమహి గుణాతీ…

Balamuralikrishna garu - Live 1978

Image
Sāma véda chant - Opening - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 1/12
Sādhinchané -Ārabhi - Tyagaraja - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 2/12
Tatvameruga tarama - Garudadhwani - Tyagaraja - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 3/12

Bhavamé mahā bhāgyamura - Kāpi - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 4/12 Nīrajākshi Kāmākshi - Hindóla - MS Dikshitar - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 5/12
RTP in Kalyāni - Panchamukhi Ādi - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 6/12

Utrumai Sérvadu - Móhana - Sambandar - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 7/12

Endrum tunai - Chārukéshi - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 8/12

Anugālavu - Ābhogi - Purandara Dasa - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 9/12
Priya rāgamālika panchagati bédha Tillana - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 10/12
Sāma véda chant - Closing - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 11/12
Mangalam - Kurinji - Ramadas - Balamuralikrishna - Live 1978 - Track 12/12

గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా

Image
గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా యీ గంధము నీ మేనితావి కంటె నెక్కుడా అద్దము చూచే వేలే అప్పటప్పటికినీ అద్దము నీ మోముకంటే నపురూపమా ఒద్దిక తామర విరి నొత్తేవు కన్నులా గద్దరి కన్నుల కంటె కమలము ఘనమా!! బంగారు వెట్టేవేలే పడతి నీమెయినిండా బంగరు నీ తనుకాంతి ప్రతివచ్చేనా ఉంగరాలేటికినీ వొడికపు వేళా వెంగలి మణులూ నీ వేలి గోరబోలునా!! సవర మేటికి నీ జడియు నీనెరులకు సవరము నీకొప్పుకు సరి వచ్చేనా యివలజవులు నీకు నేలే వేంకటపతి
సవరని కెమ్మోవి చవి కంటేనా

Navagraha Krithis నవగ్రహ కృతులు

Image
అంగారకం ఆశ్రయామ్యహమ్ - రాగం సురటి - తాళం రూపకమ్ పల్లవి అంగారకం ఆశ్రయామ్యహం వినతాశ్రిత జన మందారం (మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్) మంగళ వారం భూమి కుమారం వారం వారమ్
అనుపల్లవి శృంగారక మేష వృశ్చిక రాశ్యధిపతిం రక్తాంగం రక్తాంబరాది ధరం శక్తి శూల ధరమ్ మంగళం కంబు గళం మంజుళ-తర పద యుగళం మంగళ దాయక మేష తురంగం మకరోత్తుంగమ్ చరణమ్ దానవ సుర సేవిత మంద స్మిత విలసిత వక్త్రం ధరణీ ప్రదం భ్రాతృ కారకం రక్త నేత్రమ్ దీన రక్షకం పూజిత వైద్య నాథ క్షేత్రం దివ్యౌఘాది గురు గుహ కటాక్షానుగ్రహ పాత్రమ్ (మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్) భాను చంద్ర గురు మిత్రం భాసమాన సుకళత్రం జానుస్థ హస్త చిత్రం చతుర్భుజం అతి విచిత్రమ్

రామ నామము దొరకె రారండి

రామ నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించే అతి గొప్ప పాటల్లో ఒకటిగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు.
రామ నామము దొరకె రారండి-స్వామి నామము దొరకె రారండి
బ్రహ్మాదులకు కూడ బహుదుర్లభంబైన-భక్త కోటికి జీవనాధారంబైయున్నశ్రీ గౌరి హృదయమున నిరతంబు చింతించు-దీక్షగా శివుడాత్మ విడువకా జపియించు
వాల్మీకి ముఖ్యులకు ప్రాణాధికంబైనట్టి-వనిత మోహనంబై వరలుచున్నట్టి
సుగ్రీవు ఎదలోని భయము బాపినయట్టి-ఆంజనేయుని ప్రాణధనమగుచు వెలుగొందు
ఆ అహల్యా సతి నుద్ధరించినయట్టి-బోయయగు శబరిని తరియింపచేసినయట్టిఆనిషాధుని గుహుని ఆదరించినయట్టి-అల విబీషణునికి ఆశ్రయంబొసగినయట్టి
ముసలి గద్దకు కూడ మోక్షమిచ్చినయట్టి-మును కోతులకు కూడ ముక్తినిచ్చినయట్టిదండకారణ్య తాపసుల గాచినయట్టి-దానవోద్ధండ గర్వము చెండియున్నట్టి
సంసార వారాసి సంతరింపగ జేయు-శాంతి సౌఖ్యములిచ్చి సంరక్షణము జేయుసనకాది మునిజనుల్ సంస్మరించినయట్టి-సర్వలోకాధారమై వెలుగుచున్నట్టి
తారక బ్రహ్మమై తనరారుచున్నట్టి-సర్వ రక్షణ చేయు మహిమ కలిగిన యట్టి

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

Image
౹౹ శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹ గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ తాపమపాకురు దేవ౹౹ జలజనయన విధినముచిహరణముఖవిబుధవినుతపదపఙ్క౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ భుజగశయన భవ మదనజనక మమ జననమరణభయహారీ౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ శఙ్ఖ చక్రధర దృష్ఠదైత్యహర సర్వలోకశరణ౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ అగణితగుణగణ అశరణశరణద విదలితసురరిపుజాల౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ ౹౹ ఇతి శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹ ॥ श्रीविष्णुगीतम् ॥ गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी । मम तापमपाकुरु देव,