Skip to main content

Posts

గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా

గంధము పూసే వేలే కమ్మని మేనా యీ గంధము నీ మేనితావి కంటె నెక్కుడా అద్దము చూచే వేలే అప్పటప్పటికినీ అద్దము నీ మోముకంటే నపురూపమా ఒద్దిక తామర విరి నొత్తేవు కన్నులా గద్దరి కన్నుల కంటె కమలము ఘనమా!! బంగారు వెట్టేవేలే పడతి నీమెయినిండా బంగరు నీ తనుకాంతి ప్రతివచ్చేనా ఉంగరాలేటికినీ వొడికపు వేళా వెంగలి మణులూ నీ వేలి గోరబోలునా!! సవర మేటికి నీ జడియు నీనెరులకు సవరము నీకొప్పుకు సరి వచ్చేనా యివలజవులు నీకు నేలే వేంకటపతి
సవరని కెమ్మోవి చవి కంటేనా
Recent posts

Navagraha Krithis నవగ్రహ కృతులు

అంగారకం ఆశ్రయామ్యహమ్ - రాగం సురటి - తాళం రూపకమ్ పల్లవి అంగారకం ఆశ్రయామ్యహం వినతాశ్రిత జన మందారం (మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్) మంగళ వారం భూమి కుమారం వారం వారమ్
అనుపల్లవి శృంగారక మేష వృశ్చిక రాశ్యధిపతిం రక్తాంగం రక్తాంబరాది ధరం శక్తి శూల ధరమ్ మంగళం కంబు గళం మంజుళ-తర పద యుగళం మంగళ దాయక మేష తురంగం మకరోత్తుంగమ్ చరణమ్ దానవ సుర సేవిత మంద స్మిత విలసిత వక్త్రం ధరణీ ప్రదం భ్రాతృ కారకం రక్త నేత్రమ్ దీన రక్షకం పూజిత వైద్య నాథ క్షేత్రం దివ్యౌఘాది గురు గుహ కటాక్షానుగ్రహ పాత్రమ్ (మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్) భాను చంద్ర గురు మిత్రం భాసమాన సుకళత్రం జానుస్థ హస్త చిత్రం చతుర్భుజం అతి విచిత్రమ్

రామ నామము దొరకె రారండి

రామ నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించే అతి గొప్ప పాటల్లో ఒకటిగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు.
రామ నామము దొరకె రారండి-స్వామి నామము దొరకె రారండి
బ్రహ్మాదులకు కూడ బహుదుర్లభంబైన-భక్త కోటికి జీవనాధారంబైయున్నశ్రీ గౌరి హృదయమున నిరతంబు చింతించు-దీక్షగా శివుడాత్మ విడువకా జపియించు
వాల్మీకి ముఖ్యులకు ప్రాణాధికంబైనట్టి-వనిత మోహనంబై వరలుచున్నట్టి
సుగ్రీవు ఎదలోని భయము బాపినయట్టి-ఆంజనేయుని ప్రాణధనమగుచు వెలుగొందు
ఆ అహల్యా సతి నుద్ధరించినయట్టి-బోయయగు శబరిని తరియింపచేసినయట్టిఆనిషాధుని గుహుని ఆదరించినయట్టి-అల విబీషణునికి ఆశ్రయంబొసగినయట్టి
ముసలి గద్దకు కూడ మోక్షమిచ్చినయట్టి-మును కోతులకు కూడ ముక్తినిచ్చినయట్టిదండకారణ్య తాపసుల గాచినయట్టి-దానవోద్ధండ గర్వము చెండియున్నట్టి
సంసార వారాసి సంతరింపగ జేయు-శాంతి సౌఖ్యములిచ్చి సంరక్షణము జేయుసనకాది మునిజనుల్ సంస్మరించినయట్టి-సర్వలోకాధారమై వెలుగుచున్నట్టి
తారక బ్రహ్మమై తనరారుచున్నట్టి-సర్వ రక్షణ చేయు మహిమ కలిగిన యట్టి

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

౹౹ శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹ గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ తాపమపాకురు దేవ౹౹ జలజనయన విధినముచిహరణముఖవిబుధవినుతపదపఙ్క౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ భుజగశయన భవ మదనజనక మమ జననమరణభయహారీ౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ శఙ్ఖ చక్రధర దృష్ఠదైత్యహర సర్వలోకశరణ౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ అగణితగుణగణ అశరణశరణద విదలితసురరిపుజాల౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం౹ మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹ ౹౹ ఇతి శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹ ॥ श्रीविष्णुगीतम् ॥ गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म । मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥ भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी । मम तापमपाकुरु देव,

తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము

ప|| తలగరో లోకులు తడవకురో మమ్ము | కలిగినదిది మాకాపురము || చ|| నరహరి కీర్తన నానిన జిహ్వ | వొరుల నుతింపగ నోపదు జిహ్వ | మురహరు పదముల మొక్కిన శిరము | పరుల వందనకు బరగదు శిరము || చ|| శ్రీపతినే పూజించిన కరములు | చోపి యాచనకు జొరవు కరములు | యేపున హరికడ కేగిన కాళ్ళు | పాపుల యిండ్లకు బారవు కాళ్ళు || చ|| శ్రీ వేంకటపతి జింతించు మనసు | దావతి నితరము దలచదు మనసు |
దేవుడతని యాధీనపు తనువు | తేవల నితరాధీనము గాదు ||

Krishna Sangeetham || Telugu Devotional Songs || Balamuralikrishna Sangeetham

Jayadeva Ashtapadi - 1 || Dr.M.Balamurali Krishna || Sanskrit Devotional