Posts

Showing posts from August, 2014

మహా గణపతిం మనసాస్మరామి

మహా గణ పతిం మనసా స్మరామి
వసిష్ఠ వామ దేవ-ఆది వందిత!!

మహా దేవ సుతం గురు గుహ నుతం
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటక-ఆది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియమ్