Posts

Showing posts from December, 2014

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజ మన హరణ భవ భయ దారుణమ్

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజ మన హరణ భవ భయ దారుణమ్

నవకంజలోచన కంజముఖ కరకంజ పదకంజారుణమ్!!

కందర్ప అగణిత అమిత చభి నవనీల నీరజ సుందరమ్
వటపీత మానహూ తడిత రుచి శుచి నౌమి జనకసుతావరమ్!!

భజు దీనబంధు దినేశ దానవ దైత్య వంశ నికందనమ్

రఘునంద ఆనందకాండ కోసలనంద దశరధనందనమ్

సిరసముకుట కుండల తిలక చారు ఉదారు అంగ విభూషణమ్

ఆజానుభుజ శర-చాప-ఉదారు అంగ విభూషణమ్

ఇతి వదతి తులసీదాస శంకర శేష-ముని-మనరంజనమ్

మామ హృదయకంజ నివాస కురు కామాదిఖల-దల గంజనమ్