బ్రోచెవారెవరురా

బ్రోచేవారెవరురా
త్యాగరాజ కృతి
ఖమాస్ రాగం

బ్రోచే వారెవరురా నిను వినా రఘు వరా
నీ చరణామ్బుజ మును నేవిడజాల కరుణాల వాల ||

ఓ చతురాననాది వందిత నీకు పరాకేల నయ్య
నీ చరితము పొగడ లేను నా చింత తీర్చి వరములిచ్చి వేగమె||


సీతాపతే నా పై నీ కభిమానము లేదా
వాతాత్మజా ర్చిత పాద నా మొరలను విన రాదా

ఆతురముగ కరి రాజుని బ్రోచిన వాసు దేవుడె నీవు కదా
నా పాతక మెల్ల పోగొట్టి గట్టిగ నా చేయి బట్టి విడువక |

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి