తులసీ దళములచే

                                      

ప.   తులసీ దళములచే సంతోషముగా పూజింతూ 
అ.  పలుమారు చిరకాలము పరమాత్ముని పాదములను!!తులసీ!!
చ. 
సారసీరుహ పున్నాగ చంపక పాటల కొలువగ
కరవీర మల్లికా సుగంధ రాజసుమముల్
ధరనివి యొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని
సాకేత పురవాసుని శ్రీరాముని వరత్యాగరాజసుతుని!!తులసీ!!         

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి