అఖిలాండేశ్వరి రక్షమాం


                               
అఖిలాండేశ్వరి రక్ష మాం
ఆగమ సంప్రదాయ నిపుణే శ్రీఅనుపల్లవి
నిఖిల లోక నిత్యాత్మికే విమలే
నిర్మలే శ్యామళే సకల కలేచరణమ్
లంబోదర గురు గుహ పూజితే
లంబాలకోద్భాసితే హసితే
వాగ్దేవతారాధితే వరదే
వర శైల రాజ నుతే శారదే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
జంభారి సంభావితే జనార్దన నుతే
జుజావంతి రాగ నుతే
ఝల్లీ మద్దళ ఝర్ఝర వాద్య నాద ముదితే
జ్ఞాన ప్రదేComments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి