నగుమోము కనలేని

ప. నగు మోము కన లేని నా జాలి తెలిసి
నన్ను బ్రోవ రాదా శ్రీ రఘువర నీ (నగు)

అ. నగ రాజ ధర నీదు పరివారులెల్ల
ఒగి బోధన జేసే వారలు కారేయటులుండుదురే నీ (నగు)

చ. ఖగ రాజు నీయానతి విని వేగ చన లేడో
గగనానికిలకు బహు దూరంబనినాడో
జగమేలే పరమాత్మ ఎవరితో మొరలిడుదు
వగ జూపకు తాళను నన్నేలుకోరా త్యాగరాజ నుత నీ (నగు)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి