నంద గోపాల ముకుంద                   

ప. నంద గోపాల ముకుంద
గోకుల నందన యమునా తీర విహార

అ.ప.మందర గిరిధర మామవమాధవ
మురళీధర మధుసూదన హరే

చ. మందహాస వదన మంజుల చరణ
అరవింద లోచన ఆశ్రిత రక్షణ
పీతాంబర ధర పన్నగ శయన
కలి కల్మష హరణ కరుణా పూరణ

వందిత మునిబృంద గురు గుహానంద
వైకుంఠ స్థితానంద కంద
గోవర్ధనోద్ధార గోపస్త్రీ జార గోవింద

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి