పక్కల నిలబడి    
ప. పక్కల నిలబడి కొలిచే ముచ్చట
బాగ తెల్ప రాదా

అ. చుక్కల రాయని కేరు మోము గల
సు-దతి సీతమ్మ సౌమిత్రి రామునికిరు (ప)

చ. తనువుచే వందనమొనరించుచున్నారా
చనువున నామ కీర్తన సేయుచున్నారా
మనసున తలచి మై మరచియున్నారా
నెనరుంచి త్యాగరాజునితో హరి హరి మీరిరు (ప)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి