క్షీరసాగర విహార

ప. క్షీర సాగర విహార అపరిమిత
ఘోర పాతక విదార
క్రూర జన గణ విదూర నిగమ
సంచార సుందర శరీర

చ1. శతమఖాహిత విభంగ శ్రీ రామ
శమన రిపు సన్నుతాంగ
శ్రిత మానవాంతరంగ జనకజా
శృంగార జలజ భృంగ (క్షీ)

చ2. రాజాధి రాజ వేష శ్రీ రామ
రమణీయ కర సు-భూష
రాజ నుత లలిత భాష శ్రీ త్యాగ-
రాజాది భక్త పోష (క్షీ)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి