కంజ దళాయతాక్షి

                         


, కంజ దళాయతాక్షి కామాక్షి
కమలా మనోహరి త్రిపుర సుందరి

మధ్యమ కాల సాహిత్యం :
కుంజర గమనే మణి మణ్డిత మంజుల చరణే
మామవ శివ పంజర శుకి పంకజ ముఖి
గురు గుహ రంజని దురిత భంజని నిరంజని
. రాకా శశి వదనే సురదనే
రక్షిత మదనే రత్న సదనే
శ్రీ కాంచన వసనే సురసనే
శృంగారాశ్రయ మంద హసనే

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
ఏకానేకాక్షరి భువనేశ్వరి
ఏకానందామృత ఝరి భాస్వరి
ఏకాగ్ర మనోలయకరి శ్రీకరి
ఏకామ్రేశ గృహేశ్వరి శంకరి


Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి