శ్రీ నీలోత్పల నాయికే

               
                             
పల్లవి
శ్రీ నీలోత్పల నాయికే జగదంబికే
శ్రీ నగర నాయికే మామవ వర దాయికే


అనుపల్లవి
దీన జనార్తి ప్రభంజన రీతి గౌరవే
దేశిక ప్రదర్శిత చిద్రూపిణి నత భైరవే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
ఆనందాత్మానుభవే అద్రి రాజ సముద్భవే
సూన శరారి వైభవే జ్ఞాన సుధార్ణవే శివే

చరణం
సంకల్ప వికల్పాత్మక చిత్త వృత్తి జాలే
సాధు జనారాధిత సద్గురు కటాక్ష మూలే
సంకట హర ధురీణ-తర గురు గుహానుకూలే
సమస్త విశ్వోత్పత్తి స్థితి లయాది కాలే

విటంక త్యాగరాజ మోహిత విచిత్ర లీలే
శంకరి కృపాలవాలే హాటక-మయ చేలే
పంకజ నయన విశాలే పద్మ రాగ మణి మాలే
శంకర సన్నుత బాలే శారదే గాన లోలే

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి