సూర్యగ్రహ స్తోత్ర కీర్తన

             
సూర్యమూర్తే నమోస్తుతే
సుందర ఛాయాధిపతే!!
అ. కార్య కారణాత్మక జగత్ప్రకాశ
సింహ రాజ్యాధిపతే
ఆర్యవినుత తేజస్ఫూర్తే
ఆరోగ్యాది ఫలత్కీర్తే!!
౧. సారస మిత్ర మిత్రభానో
సహస్ర కిరణ కర్ణసూనో
కౄర పాపహర కృశానో
గురుగుహ మోదిత స్వభానో 
సూరి జనేష్టిత సూదిన మణే
సోమాది గ్రహ శిఖామణే
ధీరార్చిత కర్మ సాక్షిణే
దివ్యతర సప్తాశ్వ రథినే
సౌవర్ణ స్వరూపాత్మనే
భారతీశ హరిహరాత్మనే 
భుక్తి ముక్తి వితరణాత్మనే!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి