వాతాపి గణపతిం భజే - హంసధ్వని రాగం

                       
హ౦సధ్వని రాగ౦ – ఆది తాళ౦

ప!!వాతాపి గణపతి౦ భజేహ౦ వారణాస్య౦ వరప్రద౦!!

అ!!భూతాది స౦సేవిత చరణ౦! భూత భౌతిక ప్రప౦చ భరణ౦!!


మ!!సా!! వీతరాగిణ౦ వినుత యోగిన౦ విశ్వకారణ౦ విఘ్నవారణ౦!!వాతాపి!!

చ!!పురా కు౦భ స౦భవ మునివర ప్రపూజిత౦ – త్రికోణ మధ్యగత౦!
మురారి ప్రముఖాద్యుపాసిత౦, మూలాధార క్షేత్రస్థిత౦!
పరాది చత్వారి వాగాత్మక౦ ప్రణవ స్వరూప వక్రతు౦డ౦!
నిర౦తర౦ నిటల చ౦ద్ర ఖ౦డ౦ – నిజ వామకర విధ్రుతేక్షు ద౦డ౦!!

మ!!సా!!కరా౦బుజ పాశ బీజా పూర౦!
కలుష విదూర౦ భూతాకార౦!
హరాది గురుగుహ తోషిత బి౦బ౦!
హ౦సధ్వని భూషిత హేర౦బ౦!!వాతాపి!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి