2. తిరువీధుల మెరసె

                     
                          
ప. తిరువీధుల మెరసే దేవదేవుడు
గరిమల మించిన సింగారముల తోడనూ!!

1. తిరుదండెలపైనేగి దేవుడిదే తొలినాడు
సిరులా రెండవనాడు శేషుని మీద
మిరిపెన మూడోనాడు ముత్యాలపందిరి క్రింద
పోరి నాలుగోనాడు పూవు కోవెల లోను!!

2. గక్కన ఐదావనాడు గరుడుని మీద
ఎక్కెను ఆరవనాడు ఏనుగు మీద
చొక్కమై ఏడవనాడు సూర్య ప్రభలోనను
యిక్కువ తేరును గుర్రమెనిమిదో నాడు!!

3. కనకపుటందలము కదసి తొమ్మిదోనాడు
పెనచి పదోనాడు పెండ్లిపీట
ఎనసి శ్రీవెంకటేశుడింతి అలమేల్మంగతో
వనితల నడుమను వాహనాల మీదను!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి