కలడా ఇంతటిదాతకలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే కాక
కలడన్న వారిపాలగలిగిన దైవము

యిచ్చెను సంపదలు ఇతడింద్రాదులకునెల్ల
యిచ్చెను శుకాదుల కిహపరాలు
యిచ్చెను వాయుజునికి యిటమీది బ్రహ్మపట్ట-
మిచ్చల ఘంటాకర్ణుని కిచ్చె కుబేరత్వము

కట్టెను ధృవపట్టము కమలజు కంటే మీద
కట్టె విభీషణుకు లంకారాజ్యము
కట్టియిచ్చె నజునికి గతచన్నవేదాలు
కట్టెను శ్రీసతి చేత కంకణ సూత్రములు

పెట్టెను దేవతలకు పేరినమృతపువిందు
వెట్టెను భక్తవత్సల బిరుదితడు
యిట్టె శ్రీవేంకటాద్రి నిందరికిఁ బొడచూపి
పెట్టె తన ప్రసాదము పృథివి జీవులకు

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి