నాద తనుమనిశం శంకరం

                                                                                                                                                                                                 
  

. నాద తనుమనిశం శంకరం
నమామి మే మనసా శిరసా

. మోదకర నిగమోత్తమ సామ
వేద సారం వారం వారం (నా)

. సద్యోజాతాది పంచ వక్త్రజ
-రి-----ని వర సప్త-స్వర
విద్యా లోలం విదళిత కాలం
విమల హృదయ త్యాగరాజ పాలం (నా)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి