కోటి నదులు ధనుష్కోటిలోనుండగ

                       


. కోటి నదులు ధనుష్కోటిలోనుండగ
ఏటికి తిరిగెదవే మనసా

. సూటిగ శ్యామ సుందర మూర్తిని
మాటి మాటికి జూచే మహారాజులకు (కో)

. గంగ నూపురంబునను జనించెను
రంగని కావేరి కని రాజిల్లెను
పొంగుచు శ్రీ రఘు నాథుని ప్రేమతో
పొగడే త్యాగరాజు మనవి వినవే (కో)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి