తులసీ బిల్వ మల్లికాది

ప. తులసీ బిల్వ మల్లికాది
జలజ సుమముల పూజల కైకొనవే

అ. జలజాసన సనకాది కరార్చిత
జలదాభ సు-నాభ విభా-కర
హృజ్జలేశ హరిణాంక సు-గంధ (తులసీ)

చ. ఉరమున ముఖమున శిరమున భుజమున
కరమున నేత్రమున చరణ యుగంబున
కరుణతో నెనరుతో పరమానందముతో
నిరతమును శ్రీ త్యాగరాజు నిరుపాధికుడై అర్చించు (తులసీ)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి