భావయామి గోపాలబాలం

                
                
               


భావయామి గోపాలబాలం మనస్సేవితం
తత్పదం చింతయేయం సదా 

౧. కటి ఘటిత మేఖలా ఖచిత మణిఘంటికా
పటల నినదేన విభ్రాజమానం
కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితేన తం
చటుల నటనా సముజ్జ్వల విలాసం!!భావయామి!!

౨. నిరత కర కలిత నవనీతం బ్రహ్మాది
సుర నికర భావనా శోభిత పదం
తిరువేంకటాచల స్థితం అనుపమం హరిం
పరమ పురుషం గోపాలబాలం!!భావయామి!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి