దుక్కు దుక్కు దున్నారంట

గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ
దుక్కు దుక్కు దున్నారంట - ఏమి దుక్కు దున్నారంట
రాజా వారి తోటలో జామ దుక్కు దున్నారంట
అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా
భామలసిరి గొబ్బిళ్ళో గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ

విత్తు విత్తు వేశారంట - ఏమి విత్తు వేశారంట
రాజా వారి తోటలోన జామ విత్తు వేశారంట

అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా
గొబ్బిళ్ళో గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ

మొక్క మొక్క మొలిచిందంట - ఏమి మొక్క మొలిచిందంట
రాజా వారి తోటలోన జామ మొక్క మొలిచిందంట
అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా
గొబ్బిళ్ళో గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ

పువ్వు పువ్వు పూసిందంట - ఏమి పువ్వు పూసిందంట
రాజా వారి తోటలోన జామ పువ్వు పూసిందంట  
అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా
గొబ్బిళ్ళో గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ 

పిందె పిందె వేసిందంట - ఏమి పిందె వేసిందంట
రాజా వారి తోటలోన జామ పిందె వేసిందంట
అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా 
గొబ్బిళ్ళో గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ

కాయ కాయ కాసిందంట - ఏమి కాయ కాసిందంట
రాజా వారి తోటలోన జామ కాయ కాసిందంట  
అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా
గొబ్బిళ్ళో గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ

పండు పండు పండిందంట - ఏమి పండు పండిందంట
రాజా వారి తోటలోన జామ పండు పండిందంట 
అలనాటి అక్కల్లారా చంద్రగిరి భామల్లారా
గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ గొబ్బియళ్ళొ

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి