సరస్వతీ ఛాయా తరంగిణిప: సరస్వతీ ఛాయా తరంగిణి
సకల కళా స్వరూపిణి రక్షతు మాం
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
సకల దురిత భంజనీ
విధి రంజనీ నిరంజనీ

౧. పురందరాది పూజితాబ్జ ముఖీ
బుధ జనోపాశ్రిత సచ్చిత్సుఖీ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
గరుడ వృష తురగ హరి హర కరి ముఖ
గురు గుహ ముఖ మతి వితరణ గుణినీ

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి