వేదవాక్యమని యెంచిరి యీప. వేద వాక్యమనియెంచిరియీ
వెలదులెల్ల సమ్మతించిరి

1. చీరలన్నియు వదలించిరియెంతో
సిగ్గు చేతనందునుంచిరి (వేద)

2. అందున నిలువక పోయెను మేను-
లందరికి తడువనాయెను (వేద)

3. కనుకొందురోయని సరగున పాలిండ్ల
కరముల మూయ మరుగునా (వేద)

4. మానములను మూసుకొందురో తమ
ప్రాణములను కాచుకొందురో (వేద)

5. చెలుల నోరెండగనాయెను నీరు
చిలు చిలుమనియెక్కువాయెను (వేద)

6. వల్వలు కానక పోయెను సతుల
వదనములటు స్రుక్కనాయెను (వేద)

7. కరగి కరగియంగలార్చిరి చెలులు
కమలాక్షునురమున జేర్చిరి (వేద)

8. కనుల కాటుక నీరు కారగా జూచి
కాంతుడెంతో ముద్దు కారగ (వేద)

9. రమణుల మదమెల్ల జరిగెను త్యాగ-
రాజ నుతుని మది కరగెను (వేద)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి