సఖి యా రమితా వనమాలినా

                  
అనిలతరళ కువలయ నయనేన
తపతి న సా కిసలయ శయనేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

వికసిత సరసిజ లలితముఖేన
స్ఫుటతి న సా మనసిజవిశిఖేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

అమ్రుత మధుర మ్రుదుతర వచనేన
జ్వలతి న సా మలయజ పవసేన
సఖి! యారమితా వనమాలినా

స్థల జలరుహ రుచికర చరణేన
లుఠతి న సా హిమకర కిరణేన
సఖి! యారమితా వనమాలినా

సజలజలద సముదయరుచిరేణ
దళతి న సా హృది విరహ భరేణ
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

కనక నికష రుచి శుచి వసనేన
శ్వసితి న సా పరిజన హసనేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

శ్రీ జయదేవ భణిత వచనేన
ప్రవిశతు హరి రాపి హృదయ మనేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి