ఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి అదిగో చూడండి

         
ఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి అదిగో చూడండి || ఇదిగో ||

ముదముతో సీత ముదిత లక్ష్మణుడు
కదసి కొలువగా రఘుపతి యుండెడి|| ఇదిగో ||

చారు స్వర్ణ ప్రాకార గోపుర
ద్వారములతో సుందరమై యుండెడి || ఇదిగో ||

అనుపమానమై అతిసుందరమై
తనరు చక్రము ధగ ధగ మెరిసెడి || ఇదిగో ||

కలియుగమందున నిల వైకుంఠము
నలరుచునున్నది నయముగ మ్రొక్కుడి || ఇదిగో ||

పొన్నల పొగడల పూపొద రిండ్లతో

చెన్ను మీరగను శృంగారంబగు || ఇదిగో ||

శ్రీకరముగ శ్రీరామదాసుని
ప్రాకటముగ బ్రోచే ప్రభువాసము || ఇదిగో ||

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి