తనయందే ప్రేమయనుచు విరిబోణులుప. తనయందే ప్రేమయనుచు విరి బోణులు
తల తెలియకనాడెదరు

అ. అనయము మోహము మీరగ కృష్ణుడు
అందరికన్ని రూపములెత్తియాడగ (త)

1. కొందరి బంగారు కొంగులు పట్ట
కొందరి పదముల బాగుగ నెట్ట
కొందరి సొగసును కనులార జూడ
కొందరి మనసు తెలిసి మాటలాడ (త)

2. కొందరియంకమునను పవ్వళింప
కొందరి పెదవుల బలు కెంపులుంచ
కొందరి తనువుల కర లీల సేయ
కొందరి వెనుక నిలిచి జడ వేయ (త)

3. కొందరి నుదుట కస్తూరి బొట్టు పెట్ట
కొందరి తళుకు చెక్కుల ముద్దు పెట్ట
కొందరి పాలిండ్ల పన్నీరు జిల్క
కొందరితో త్యాగరాజ నుతుడు పల్క (త)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి