హరి హరి హతాదరతయా సా గతా కుపితేవ

               


హరి హరి హతాదరతయా సా గతా కుపితేవ!!హరిహరి!!

మామియం చలితా విలోక్య వృతం వధూ నిచయేన
సాపరాధతయా మయాపి న వారితాతిభయేన!!హరిహరి!!

కిం కరిష్యతి కిం వదిష్యతి సా చిరం విరహేణ!
కిం ధనేన జనేన కిం మమ జీవితేన గృహేణ!!హరిహరి!!

చింతయామి తదాననం కుటిల భ్రూ కోప భరేణ
శోణ పద్మమివోపరి భ్రమతాకులం భ్రమరేణ!!

తామహం హృది సంగతామనిశం భృశం రమయామి
కిం వనేనుసరామి తామిహ కిం వృథా విలపామి!!

క్షమ్యతామపరం కదాపి తవేదృశం న కరోమి
దేహి సుందరి దర్శనం మమ మన్మథేన దునోమి!!

వర్ణితం జయదేవకేన హరేరిదం ప్రవణేన
బిందుబిల్వ సముద్ర సంభవ రోహిణీ రమణేన!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి