చూతాము రారే యీ వేడ్కను సుదతులార నేడుప. చూతాము రారేయీ వేడ్కను సుదతులార నేడు

అ. పురుహూతాదులకరుదైనయోడలో
యువతులెల్ల హరిని కూడియాడెదరు (చూ)

1. ఒకరికొకరు గంధమునలదెదరు
ఒకరికొకరు తిలకము దిద్దెదరు
ఒకరికొకరు విడెములొసగెదరు
ఒకరికొకరు హారము వేసెదరు (చూ)

2. ఒకరికొకరు వలువలు కట్టెదరు
ఒకరికొకరు రవికెలు తొడిగెదరు
ఒకరినొకరు కౌగిట కూర్చెదరు
ఒకరికొకరు తమలో సొక్కెదరు (చూ)

3. ఒకరికొకరు పాటలు పాడెదరు
ఒకరికొకరు సరసములాడెదరు
ఒకరినొకరు హరియని జూచెదరు
ఒకరినొకరు కానక భ్రమసెదరు (చూ)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి