రామచంద్రులు నాపై చలము చేసినారు

                 
ప: రామచంద్రులు నాపై చలము చేసినారు
సీతమ్మ చెప్పవమ్మ నీ వైన సీతమ్మ చెప్పవమ్మ || రామచంద్రులు ||

అ.ప: కట కట వినడేమి సేయుదు కఠినచిత్తుని మనసు కరుగదు
కర్మము లెటులుండునోకద ధర్మమే నీకుందునమ్మా || రామచంద్రులు ||

చ1: దిన దినము మీచుట్టు దీనతతో తిరుగ దిక్కెవ్వరిక ఓయమ్మ
దీనపోషకు డనుచు వేడితి
దిక్కులన్నియు ప్రకటమాయెను ఒకమాటైన
అనడు ఎక్కువేమని తలతునమ్మా || రామచంద్రులు ||

చ2: కౌసల్య తనయుడు కపటము చేసినాడు కారణ మేముండెనో
కన్నడ చేసెదవా నీ కన్నుల వై భవముతోడ
విన్నవింప గదవమ్మా నీ
కన్న దిక్కెవరో యమ్మ || రామచంద్రులు ||

చ3: దశరధాత్మజుడెంతో దయశాలి యనుకొంటి ధర్మహీనుడె ఓయమ్మ
దాస జనులకు దాత అతడట
వాసిగ భద్రగిరీశుడట రామదాసుని నేల
రాడట రవికులాంబుధి సోముండితడట || రామచంద్రులు ||

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి