ప్రళయ పయోధిజలే కేశవా

         
ప్రళయ పయోధిజలే కేశవా ధృతవా నసి వేదం కేశవా
విహిత వహిత్ర చరిత్ర మఖేదం
కేశవా ధృత మీనశరీర జయ జగదీశ హరే

క్షితి రతి విపులతరే కేశవా తవ తిష్ఠతి పృష్ఠే
ధరణి ధరణ కిణ చక్రగరిష్ఠే
కేశవా ధృత కచ్చపరూప జయ జగదీశ హరే!!

వసతి దశన శిఖరే
కేశవా ధరణీ తవ లగ్నా
శశిని కళంకకలేవ నిమగ్నా
కేశవా ధృత సూకరరూప! జయ జగదీశ హరే

తవ కరకమలే
కేశవా నఖ మద్భుతశృంగం
దళిత హిరణ్యకశిపు తనుభృంగం
కేశవా ధృత నరహరిరూప! జయ జగదీశ హరే

ఛలయసి విక్రమణే
కేశవా బలి మద్భుత వామన
పదనఖనీర జనిత జన పావన
కేశవా ధృత వామనరూప! జయ జగదీశ హరే

క్షత్రియ రుధిరమయే
కేశవా జగ దపగత పాపం కేశవా స్నపనయసి పయసి శమిత భవ తాపం
కేశావా ధృత భృగుపతిరూప! జయ జగదీశ హరే

వితరసి దిక్షు రణే
కేశవా దిక్పతి కమనీయం కేశవా దశముఖ మౌళి బలిం రమణీయం
కేశవా ధృత రామశరీర! జయ జగదీశ హరే

వహసి వపుశి విశదే
కేశవా వసనం జలదాభం కేశవా
హలహతి భీతి మిళిత యమునాభం
కేశవా ధృత హలధరరూప! జయ జగదీశ హరే

నిందసి యజ్ఞవిధే
కేశవా రహహ శృతిజాతం కేశవా
సదయ హృదయ దర్శిత పశుఘాతం
కేశవా ధృత బుద్ధశరీర! జయ జగదీశ హరే

మ్లేఛ్ఛనివహనిధనే
కేశవా కలయసి కరవాలం కేశవా
ధూమకేతు మివ కిమపి కరాలం
కేశవా ధృత కల్కిశరీర! జయ జగదీశ హరే

శ్రీజయదేవ కవేః
కేశవా ఇద ముదిత ముదారం
కేశవా శృణు శుభదం సుఖదం భవసారం

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి