ఎవరు మనకు ానమిలలోనింతులార నేడుప. ఎవరు మనకు సమానమిలలోనింతులార నేడు

అ. అవని హరి హర బ్రహ్మాది
సురులాసచే మోస పోయిరి గనుకను (ఎ)

చ. నలువ తనయపై మోహము జెంది నాడే తగిలి పోయె
ముద్దులొలుకు శ్రీ హరి వలచుచు బృందా లోలుడై పోయె
చిలువ భూషణుడు దారుకా వనపు చెలుల పాలాయె
గోకులమున త్యాగరాజ నుతుడు మన
వలల తగిలి పోయె గనుకను (ఎ)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి