వాడేవాడే అల్లరి అల్లరివాడాదివోవాడే వాడే అల్లరి అల్లరివాడాదివో
నాడునాడు యమునానదిలోన

కాంతలు వలయపుకంకణారవముల
నంతంత కోలాటమాడాగను
చెంతల నడుమన శ్రీరమణుడమరె
సంతతపు చుక్కలలో చంద్రునివలెను

మగువలు ముఖపద్మములు దిరిగిరా
నగపడి కోలాటమాడగను
నిగిడీ నడుమ నదె నీలవర్ణుడు
పగటుతో కమలబంధుని వలెను

గోపిక లోరీతి కోలాటమాడగ
యేపున శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
వోపెలమేల్మంగ నురమున నిడుకొని
దీపించె మణులలో తేజము వలెను

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి