సొగసుజూడ తరమా

            


ప. సొగసు జూడ తరమా నీ

అ. నిగ-నిగమనుచు కపోల
యుగముచే మెరయు మోము (సొ)

1. అమరార్చిత పద యుగము
అభయ ప్రద కర యుగము
కమనీయ తను నిందిత
కామ కామ రిపు నుత నీ (సొ)

2. వర బింబ సమాధరము
వకుళ సుమంబులయురము
కర ధృత శర కోదండ
మరకతాంగ వరమైన (సొ)

3. చిరు నగవులు ముంగురులు
మరి కన్నుల తేట
వర త్యాగరాజ
వందనీయయిటువంటి (సొ)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి