తక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండు వరకు

         
ప: తక్కువేమి మనకు రాముడు ఒక్కడుండు వరకు

చ 1: ప్రక్క తోడుగా భగవంతుడు మన
చక్రధారియై చెంతనె యుండగ || తక్కువేమి ||

చ 2: మ్రుచ్చు సోమకుని మును జంపిన యా
మత్స్యమూర్తి మన పక్షము నుండగ || తక్కువేమి ||

చ 3: సురల కొరకు మందరగిరి మోసిన
కూర్మావతారుని కృపమనకుండగ || తక్కువేమి ||

చ 4: దురాత్ముడౌ హిరణ్యాక్షు ద్రుంచిన
వరాహమూర్తి మనవాడై యుండగ || తక్కువేమి ||

చ 5: హిరణ్యకశిపుని ఇరుచెక్కలుగా
పరచిన నరహరి ప్రక్కన నుండగ || తక్కువేమి ||

చ 6: భూమి స్వర్గమును పొందుగ గొలిచిన
వామనుండు మనవాడై యుండగ || తక్కువేమి ||

చ 7: ధరలో క్షత్రియులను దండించిన
పరశురాముని దయ మనకుండగ || తక్కువేమి ||

చ 8: దశగ్రీవు మును దండించిన యా
దశరథరాముని దయ మనకుండగ || తక్కువేమి ||

చ 9: ఇలలో యదుకులమున నుదయించిన
బలరాముడు మన బలమై యుండగ || తక్కువేమి ||

చ 10: దుష్ట కంసుని ద్రుంచినట్టి శ్రీ
కృష్ణుడు మనపై కృపతో నుండగ || తక్కువేమి ||

చ 11: కలియుగాంత్యమున కలిగిన దైవము
కలికిమూర్తిమము గాచుచు నుండగ || తక్కువేమి ||

చ 12: నారాయణదాసుని గాచిన శ్రీమన్
నారాయణు నెర నమ్మియుండగ || తక్కువేమి ||

చ 13: రామదాసునీ కాచెడి శ్రీమన్నారాయణు
నెర నమ్మియుండగ || తక్కువేమి ||

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి