ఇక్ష్వాకు కులతిలకా ఇకనైన పలుకవే రామచంద్రా

         
ఇక్ష్వాకు కులతిలకా ఇకనైన పలుకవే రామచంద్రా
నన్ను రక్షింప కున్నను రక్షకు లెవరింక రామచంద్రా

చుట్టు ప్రాకారములు సొంపుతో కట్టిస్తి రామచంద్రా
ఆ ప్రాకారముకు బట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

భరతునకు చేయిస్తి పచ్చల పతకము రామచంద్రా
ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

శత్రుఘ్నునకు నేను చేయిస్తి  మొలతాడు రామచంద్రా
ఆ మొల త్రాటికి పట్టె మొహరీలు పదివేలు రామచంద్రా

లక్ష్మణునకు చేయిస్తి ముత్యాల పతకము రామచంద్రా
ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

సీతమ్మకు చేయిస్తి చింతాకు పతకము రామచంద్రా
ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా

కలికి తురాయి  మెలుకుగ చేయిస్తి రామచంద్రా
నీవు కులుకుచు తిరిగేవు ఎవరబ్బ సొమ్మని రామచంద్రా

నీ తండ్రి దశరథ మహరాజు పెట్టెనా రామచంద్రా
లేక నీ మామ ఆ జనక మహరాజు పంపెనా రామచంద్రా

అబ్బ తిట్టితినని ఆయాస పడవద్దు రామచంద్రా
ఈ దెబ్బల కోర్వక అబ్బ తిట్టితినయ్యా రామచంద్రా

భక్తులందరిని పరిపాలించెడి శ్రీ రామచంద్రా
నీవు క్షేమముగ శ్రీ రామదాసుని యేలుము రామచంద్రా

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి