కస్తూరి రంగ రంగ నాయన్న కావేటి రంగ రంగ

                           


కస్తూరి రంగ రంగ -నాయన్న కావేటి రంగ రంగ
శ్రీరంగ రంగ రంగ నిన్ను బాసి - యెట్లునే మరచుందురా
కంసుణ్ణి సంహరింపా- సద్గురుడు అవతారమెత్తెనపుడూ
దేవకీ గర్భమునను-కృష్ణావవతారమై జన్మించెను
యేడు రాత్రులు చేరిచి -ఒక రాత్రి ఏక రాత్రిగ జేసెను
ఆదివారము పూటను-అష్టమీ దినమందు జన్మించెను
తలతోను జన్మమైతే- తనకుబహు-మోసంబు వచ్చుననుచు
ఎదురు కాళ్లను బుట్టెను , ఏడుగురు- దాదులను జంపెనపుడు!!
నెత్తురుతో ఉండి యపుడు - ఆ బాల క్యావు క్యావున ఏడ్చెను
నన్నేల ఎత్తుకొనవే -ఓ తల్లి దేవకీ వందనంబు
ళ్ళెల్ల హీనంబుతో -ఈ రీతినున్నాను కన్న తండ్రి.
నిన్నెట్లు యెత్తుకొందు-నీ వొక్క నిముషంబు తాళరన్న!!
గంగను ప్రార్థించెను -జలనిధుల గంగ తానుప్పొంగెను
గంగ నదిలోనప్పుడు- దేవకీ జలకంబులాడెనపుడు
ఇకనైన ఎత్తుకొనవే - నాతల్లి దేవకీ వందనంబు
కాని బాలుని వలేను- నన్నిట్ల ఎడబాసి యుండతగునా!!
నీపుణ్యమాయె కొడకా- ఇంకొక్క నిముషంబు తాళమనుచు
కామధేనువు నప్పుడు -దేవకీ అడగి ప్రార్థించగాను
పాల వర్షము గురిసెను- అప్పుడా బాలుపై చల్లగాను
తడి వస్త్రములు విడిచెను-దేవకీ- పొడి వస్త్రములు కట్టెను!!
పొత్తిళ్ళ మీదనపుడు -బాలుండు చక్కగా పవళించెను
తన రెండు హస్తములతో -దేవకీ-తనయుణ్ణి ఎత్తుకొనెను
అడ్డాలపై వేసుక - ఆబాలు-నందచందము జూచెను
వసుదేవ పుత్రుడమ్మ- ఈ బిడ్డ- వైకుంఠ వాసుడమ్మ!!
నవనీత చోరుడమ్మ -ఈ బిడ్డ- (వైకుంఠవాసుడమ్మా)నంద గోపాలుడమ్మ
సితపత్ర నేత్రుడమ్మ- ఈ బిడ్డ- శ్రీ రామ చంద్రుడమ్మ
శిరమున చింతామణి- నా తండ్రి- నాలుకను నక్షత్రము
పండ్లను పరుసవేది- భుజమున- శంఖు చక్రమ్ములు గలవు!!
వీపున వింజామరా- నా తండ్రి బొడ్దున పారిజాతం
అరికాళ్ళ పద్మములను - అన్నియూ అమరేను కన్న తండ్రి
నీ రూపు నీచక్క- ఆ బ్రహ్మ ఎన్నాళ్ళు వ్రాసె తండ్రి
అన్నెకారి కడుపునా- ఓ అయ్య -ఏల జన్మిస్తివయ్య!!
మాయన్న కంసరాజు- ఇప్పుడు-వచ్చు -వేళాయెరన్నా
నిన్ను నేనెత్తుకోని -ఏ త్రోవ -నేగుదుర కన్న తండ్రీ
ఆ చక్కదనము జూచి-దేవకీ -శోకింప సాగెనపుడు
తల్లి శోకము మాన్పగా -మాధవుడు- తంత్రమొక్కటి చేసెను!!
పెద్ద బొబ్బలు పెట్టుఛూ- మాధవుడు- గట్టిగా ఏడ్వ సాగె
శోకంబు చాలించియూ -దేవకీ -బాలుణ్ణి- ఎత్తుకొనెను
నాయన్న ఊరుకోరా- నా తండ్రి- గోపాల పవళించరా
అల్లడుగొ బూచివాడు- నా తండ్రి వస్తాడు- పవళించరా!!
బూచులను మర్దించను - నళినాక్షి - బుద్ధిమంతుడను అమ్మా
బూచేమి చేసునమ్మ- నా తల్లి- బూచి నన్నెరుగునమ్మా
నీ పుణ్యమాయె కొడుకా- నీ వొక్క -నిముషంబు తాళుమనుచూ
అల్లడుగొ జోగి వాడు- నా తండ్రి -వస్తాడు పవళించరా!!
జోగి మందుల సంచులు- ఏ వేళ -నాచంక నుండగాను
జోగేమి చేసునమ్మ- నా తల్లి- జోగి నన్నెరుగునమ్మా
నీ పుణ్యమాయె కొడుకా -నీవొక్క నిముషంబు తాళుమనుచు
అల్లదుగొ పాము వచ్చె- నా తండ్రి గోపాల- పవళించరా!!
పాముల్ల రాజు అయిన- శేషుండు - పాన్పుపై ఉండగాను
పామేమి జేసునమ్మ- నళినాక్షి- భయము నీకేలనమ్మ
నీల మేఘపు చాయలు- నీ మేను -నీలాల హారములను
సద్గురుండు వ్రాసినాడు- నాతండ్రి నీ రూపు నీ చక్కనా!!
నిన్ను నేనెత్తుకోని - ఏ త్రోవ -పోదురా కన్న తండ్రి
నాకేమి భయము లేదే- నా తల్లి - నాకేమి కొదువ లేదే
మా మామ కంసుకుండు- ఈ వేళ నన్ను- చంపగ వచ్చెనా
మా మామ నా చేతను- మరణమై పోయేది- నిజము సుమ్మా!!
చ్చు వేళాయెననుచు -నా తల్లి -వసుదేవు పిలువనంపు
గోపెమ్మ బిడ్డనిపుడు- శీఘ్రముగా- తెచ్చి నీవుంచవమ్మా
అంతలో వసుదేవుడు - బాలుణ్ణి -తలమీద ఎత్తుకొనెను
రేపల్లె వాడలోనూ - గోపెమ్మ- ఇంటనూ వచ్చెనపుడు!!
గోపెమ్మ పుత్రినపుడు -వసుదేవు- భుజముపై నెక్కించుకు
అతి త్వరితముగ వచ్చెను-దేవకీ- హస్తములనుంచెనపుడు
దేవకికి తనయుడపుడు- పుట్టెనని -కంసునకు కబురాయెను
ఝల్లుమని గుండెలదర- కంసుండు- పీఠంబు దుమికెనపుడు!!
జాతకంబులు జూచెను-గండంబు -తగిలెనని కంసుకుండు
చన్ద్రాయుధము దూసుకా- శీఘ్రముగ- దేవకీ వద్దకొచ్చె
తెమ్మని సుతునడిగెను- దేవకీ అన్నది- అన్నతోను
మగవాడు కాదు అన్న- ఈ పిల్ల- ఆడపిల్ల నమ్మరా!!
ఉపవాసములు ,నోములు నోచి ఈ పుత్రికను గంటినన్నా
పుత్రి దానము చేయరా- నాయన్న- పుణ్యవంతుడవురన్న
దేవాధి దేవులైన -బ్రహ్మ రుద్రాదులకు పూజ జేసి
పూజ ఫలముల చేతను- వారి కృప- వల్ల పుత్రికను గంటి!!
నీ పుణ్యమాయెరన్నా-నీవు- పుత్రికను దయచేయుమన్నా
నిర్దయాత్మకుడవగుచు -నీవిట్లు- చేయుట తగదురన్నా
ప్రేమతో చెల్లెలపుడు- అన్నను చే పట్టి - బ్రతిమాలెను
గంగాది నదులయందు- పుత్రదానము చేయమని వేడెను!!
కాదు కాదని కంసుడు- దేవకీ -పుత్రికను అడిగెనపుడు
అడ్డాలపై బాలను - పుచ్చుకుని- ఎగరేసి నరకబోయె
అంబరమునకు ఎగురగా- వేయనపుడా బాల కంసు జూచి
నన్నేల చంపెదవురా- నీ యబ్బ- రేపల్లె వాడలోను!!
పెరుగుతున్నాడు వినరా- కృష్ణావతారమై జన్మించెను
నిజముగా దోచెనపుడు- కంసుండు- యేతెన్చి పవళించెను
రేపల్లె వాడలోను- పెరుగుచున్నాడని దిగులొందెను
నీ యబ్బ నీ తాతరా- కంసుడా- కృష్ణుండు పుట్టెననుచూ!!
చల్లమ్ము వారలెల్ల- ఆ కబురు -చక్కగా చెప్పగాను
పూతకికు కబురాయెను- అప్పుడా-పూతకి చనుదెంచెను!!
శృంగారముగా పూతకీ- స్తనములకు- విషధార పూసుకొనెను
రేపల్లె వాడలందు- కృష్ణుడు తిరుగుచున్నా చోటకు
చనుదెంచి విషపు పాలు- ఇవ్వగా- సమకట్టి ఇవ్వగాను
బాలురతొ బంతులాడ- కృష్ణుని బాలురందరు కొట్టగా!!


ప్రేమ క్రిష్ణుణ్ణి చూచి- పూతన -భూమిపై కొరిగిపడగా
గోపెమ్మ చూచి అపుడూ -బంగారు- గిన్నెలో బువ్వ పెట్టి
ప్రొద్దున ఉగ్గు పోసి - క్రిష్ణుణ్ణి ఎడలోన పండవేసె
అంతలో కంస హితుడు - బండిరూ- పై ఎదురుగా వచ్చెను
పాదములు రెండు పిడుగు -లావలె- దడదడా విసిరెనపుడు!!

వృషభమై వచ్చి నిలువ- ఒక్కలఘు- చంపివేసెనపుడు
చల్లమ్ము వారలెల్ల- ఈ కబురు చల్లగా చెప్పిరపుడు
రేపల్లె వాడలోను -ఉన్నట్టి- గోపికలు గుంపుకూడి
మా ఇళ్ళకొచ్చెనమ్మ - క్రిష్ణుడు- మము రవ్వ జేసెనమ్మ!!

తాళలేమమ్మ మేము- మీ సుతుడు- తాలిమితొ ఉండడమ్మ
మగనివలె పనులు సేయ -నీ సుతుడు మా ఇండ్లలోకి వచ్చు
ఇకనైన బుధ్ది చెప్పి- ఇంతిరో- పదిలమ్ము సేయుమమ్మ
అనుచు గట్టిగాను -మనమంత- గోపెమ్మ కడకు బోయి
చెపుదామనుచు వారు- గోపెమ్మ- చెంతకేగెనపుడు!!
గోపాల కృష్ణుడపుడు - అచ్చటనె- పాలు త్రాగుచూనుండెను
ఇదియేమి ఆశ్చర్యమే -ఓ చెలియ- ఇది యేమి చోద్యమమ్మ
కనుపాపలను దీసునే - క్రిష్ణుడు దొంగతనములు జేసునె
ఇకనేమి జేసునోను- మనంబులు- పాతవమ్మున వస్తివమ్మా!!
అమ్మ నేనెరుగనమ్మ- నా త్రోవ నే బోవుచుండగాను
నను రవ్వ జేసిరమ్మ- నేనెంత భయపడి వస్తినమ్మా
కొబ్బరికుడకలనుచు -గొబ్బున పిలువ బోవ
కొబ్బరికుడకలనుచు -గోపికలు గుబ్బలను జూపినారు!!
పౌర్ణమీ రోజులందు- జలజాక్షు-లందరూ కూడుకొని
చీరలటు తీసివేసి- గోపికలు జలకమాడుచునుండగా
తీసి ఉంచిన చీరలు- క్రిష్ణుడు వేసె ఆ పొన్న మీద
వేసియూ వేణు నాదం- వూదుచూ ఉండెనా మాధవుడు!!
జలకమ్ము చాలించియు -గోపికలు మన చీరలేమాయెనె
నమ్మరాదే క్రిష్ణుని- ఇకను ఈ చిన్న గొల్ల వాని ఎపుడు
ఎంత పని జేసెనమ్మ- ఓ చెలియ- ఏమి ఆశ్చర్యమమ్మ
వెదుకుచు కొందరుండీ- నీళ్ళలో - మునిగియుండిరి కొందరు!!
చనుపాలను ద్రాగునే - క్రిష్ణుడు దొంగతనములు జేసునె
ఇకనేమి జేసునొ- మనంబులు- పాతవమ్మున వస్తివమ్మా
అమ్మ నేనెరుగనమ్మ- నా త్రోవ నే బోవుచుండగాను
నను రవ్వ జేసిరమ్మ- నేనెంత భయపడి వస్తినమ్మా!!
అప్పుడూ గోపికలలో ఒక ఇంతి తా జూచె శ్రీక్రిష్ణుని
రారే ఓ అమ్మలారా- ఈ పొన్న మీదున్న శ్రీక్రిష్ణుని
ఇవ్వరా మా చీరలు - ఓ క్రిష్ణ ఇవ్వరా మా రవికలు
దండంబు పెట్టెదమురా- క్రిష్ణయ్య - దయయుంచి దయచేయరా!!
అందరూ ఒక చేతితో - దండంబు పెట్టగా చూచి తాను
పొందుగా మీరందరూ- దండంబు రెండు చేతుల బెట్టరే
ఎంత పని వచ్చెననుచూ- గోపికలు మానభంగము నొందిరి
వసుదేవ తనయునకును- దండంబు రెండు చేతుల బెట్టిరీ!!
పొందుగా వలువలన్నీ- క్రిష్ణుండు పేరు పేరున ఇచ్చెను
నాయత్త తిట్టునేమొ- యనుచు- నొకరొకరితో వగచిరపుడు
మాయాడు బిడ్డ ఇపుడు -కొట్టునొ- నా బావ దండించునో
నా మగడు నన్ను బ్రతుక- నివ్వడు- నేనేమి జేతునమ్మ!!

Comments

  1. పూర్తి పాఠం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి