పరిదానమిచ్చితే పాలింతువేమో

                           
ప: పరిదానమిచ్చితే పాలింతువేమో
అ.ప: పరమ పురుషా శ్రీపతి నాపై నీకు
కరుణ గల్గగయున్న కారణమేమయ్యా


౧. రొక్కమిచ్చుటకు నే ముక్కంటి చెలికాను
చక్కని చెలినొసగ జనకరాజును గాను
మిక్కిలి సైన్యమివ్వ మర్కటేంద్రుడు గాను
ఆల్కటికమేటు గల్గు ఆది వేంకటేశ్వర నీకు!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి