చింతయ మాకంద మూలకందం

             
రాగం:భైరవి
తాళం : రూపకం

ప: చింతయ మా కంద మూలకందం చేతహ్ శ్రీ సోమాస్కందం
అ.ప: సంతతం అఖండ సచ్చితానందం సమ్రాజ్యప్రద చరణారవిందం

చ: మంగళకర మందహాస వదనం మాణిక్యమయ కాంచిసదనం
అంగ సౌందర్య విజిత మదనం అంతక సూదనం రదనం
ఉత్తుంగ కమనీయ వృష తురహంగం
భైరవి ప్రసంఘం గురుగుహాంతరంగం పృథ్వీలింగం

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి