శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజ మన హరణ భవ భయ దారుణమ్

             
శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజ మన హరణ భవ భయ దారుణమ్

నవకంజలోచన కంజముఖ కరకంజ పదకంజారుణమ్!!

కందర్ప అగణిత అమిత చభి నవనీల నీరజ సుందరమ్
వటపీత మానహూ తడిత రుచి శుచి నౌమి జనకసుతావరమ్!!

భజు దీనబంధు దినేశ దానవ దైత్య వంశ నికందనమ్

రఘునంద ఆనందకాండ కోసలనంద దశరధనందనమ్

సిరసముకుట కుండల తిలక చారు ఉదారు అంగ విభూషణమ్

ఆజానుభుజ శర-చాప-ఉదారు అంగ విభూషణమ్

ఇతి వదతి తులసీదాస శంకర శేష-ముని-మనరంజనమ్

మామ హృదయకంజ నివాస కురు కామాదిఖల-దల గంజనమ్

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి