ప్రవిశ రాధే మాధవ సమీపమిహ

           

            


ప్రవిశ రాధే మాధవసమీపమిహ ..
మంగళ శతాని కురు మురారే
మాధవ సమీపమిహ మంగళ శతాని
కురు మురారే మురారే ప్రవిశ రాధే!!
మఞ్జుతరకుఞ్జతలకేళిసదనే
ఇహవిలసరతిరభసహసితవదనే మురారే!!ప్రవిశ!!
విహితపద్మావతీసుఖసమాజే .
భణతి జయదేవకవిరాజరాజే మురారే మురారే!!ప్రవిశ!!

నవభవదశోకదలశయనసారే
విలస కుచకలశతరలహారే !!ప్రవిశ!!

కుసుమచయరచితశుచివాసగేహే
విలస కుసుమసుకుమారదేహే 

చలమలయవనపవనసురభిశీతే
విలస రసవలితలలితగీతే 

మధుముదితమధుపకులకలితరావే
విలస మదనరససరసభావే 

మధుతరలపికనికరనినదముఖరే
విలస దశనరుచిరుచిరశిఖరే 

వితత బహువల్లినవపల్లవఘనే
విలస చిరమలసపీనజఘనే 

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి