మంగాంబుధి హనుమంతా

                         
పల్లవిః
మంగాంబుధి హనుమంతా నీ శరణ
మంగవించితిమి హనుమంతా
చరణం;
బాలార్క బింబము ఫలమని ప ట్టిన
ఆలరి చేతల హనుమంతా
తూలని బ్రహ్మాదులచే వరములు
ఓలి చేకొనినా హనుమంతా

ప పమగమ మగరిగ గరిసరి రిసనిస సరిసని
సరిగ రిసా రిగామ గరీ గమాప మగరిగమప
పమగమపద దపమపదని నిదపదనిస సనిదనిసరి
గరినిద మదనీద నినిదమ గమదామ నిదమగరిగ "మ0గా"

చరణం
జలధి దాట నీ సత్వము కపులకు
అలరి తెలిపితివి హనుమంతా
ఇలయు నాకసము నేకముగా, నటు
బలిమి పెరిగితివి భళి హనుమంతా
చరణం
పాతాళము లోపలి మైరావణు
ఆతల జంపిన హనుమంతా
చేతులు మోడ్చుక శ్రీ వేంకటపతి
నీ తల గోలిచే హిత హనుమంతా

ప తకితతామ్ తకితజామ్ తకితజుమ్ తకితతొమ్ తరితజుమ్
సరిగ తజుమ్ రిగమ తజుమ్ గమప కితకు గమప కుకుమ్ గమపద
ఝనకు పదని సరిత ఝనుత ఛనుత నిసరి కుకుమ్ ఘనుకుత నీద
తనకు తరితగామ తరితఝనుత "మ0గ"

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి