నల్లని మేని నగవు చూపుల వాడు

                  


|| నల్లని మేని నగవు చూపుల వాడు | తెల్లని కన్నుల దేవుడు ||

|| బిరుసైన దనుజుల పింఛమణచినట్టి | తిరుపు కైదువ తోడి దేవుడు |
సరిపడ్డ జగమెల్ల చక్క ఛాయకు దెచ్చి | తెరవు చూపినట్టి దేవుడు ||

|| నీటగలసినట్టి నిండిన చదువులు | తేట పరచినట్టి దేవుడు |
పాటిమాలినట్టి ప్రాణుల దురితపు | తీట రాసినట్టి దేవుడు ||

|| గురుతువెట్టగరాని గుణముల నెలకొన్న | తిరువేంకటాద్రిపై దేవుడు |
తిరముగ ధృవునికి దివ్యపదంబిచ్చి | తెరచి రాజన్నట్టి దేవుడు ||

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి