కృష్ణం కలయ సఖీ సుందరం

                     


ప: కృష్ణం కలయ సఖీ సుందరం
బాల కృష్ణం కలయ సఖీ సుందరం!!
అ.ప: కృష్ణం గతవిషయ తృష్ణమ్ జగత్ప్రభ
విష్ణుం సురారిగణ జిష్ణుం సదా!!బాల!!

౧. నృత్యంత మిహ ముహురత్యంత మపరిమిత
భృత్యానుకూలమఖిల సత్యం సదా!!బాల!!

౨. ధీరం భవజలధి పారం సకలవేద
సారం సమస్తయోగి తారం సదా!!బాల!!

౩. శృంగారరసభర సంగీత సాహిత్య
గంగాలహరీఖేల సంగం సదా!!బాల!!

౪. రామేణ జగదభి రామేణ బలభద్ర
రామేణ సహావాప్త కామేన సదా!!బాల!!

౫. రాధారుణాధర సుధాపం సచ్చిదానంద
రూపం జగత్త్రయ భూపం సదా!!బాల!!

౬. దామోదర మఖిల కామాకారం ఘన
శ్యామాకృతి మసుర భీమం సదా!!బాల!!

౭. అర్థం శిథీలీకృతా నర్థం శ్రీనారాయణ
తీర్థంపరమపురుషార్థం సదా!!బాల!!Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి