కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు|| కొలిచిన వారల కొంగుపైడితడు | బలిమి తారక బ్రహ్మమీతడు ||
|| ఇనవంశాంబుధి నెగసిన తేజము | ఘనయజ్ఞంబుల గల ఫలము |
మనుజరూపమున మనియెడి బ్రహ్మము | నినుపుల రఘుకుల నిధానమీతడు ||
|| పరమాన్నములోపలి సారపుజవి | పరగినదివిజుల భయహరము |
మరిగినసీతా మంగళసూత్రము | ధరలో రామావతారంబితడు ||
|| చకితదానవుల సంహారచక్రము | సకల వనచరుల జయకరము |
వికసితమగు శ్రీవేంకట నిలయము | ప్రకటిత దశరథ భాగ్యంబితడు ||

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి