సెలవా మాకు సెలవా యీ చెఱకేగపల్లవి:
సెలవా మాకు సెలవా యీ చెఱకేగ సె..
చరణము(లు):
సెలవా మాకిక జలజసంభవనుత
జలజపత్రనేత్ర సజ్జనమిత్ర శ్రీరామ సె..
నీవా నన్నేలుకోవా యిటు వేగ
రావా సమయముకావ రావయ్యా సె..
వాసిగ భద్రాద్రివాస వరరామ
దాసహృదయ నివాసా రామయ్య సె..
http://myalltimefavouritesongs.blogspot.in/2013/09/selava-maku-selava.html

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి