గొబ్బీయళ్ళో సఖియా వినవె

గొబ్బీయళ్ళో సఖియా వినవె
చిన్ని కృష్ణుని సోదరి వినవె
కృష్ణుని చరితము గానారే
శ్రీ కృష్ణుని చరితము గానారే
చరణం : అష్టమినాడు గోకులమందు
చిన్నికృష్ణుని జననమందు
భారతజననికి యశము తెచ్చెనే
చెలి భారతజననికి యశము తెచ్చెనేె
…...గొబ్బియళ్ళో….
కురుపాండవుల సమరమందు
దుఃఖితుడైన పార్థుని చూచి
గీతాగానం చేసేనే
చెలి గీతాగానం చేసేనే
…...గొబ్బియళ్ళో…..
దరిద్రుడైనా కుచేలునాకు
దరిశెనమొసగిన మాధవుండు
ఆయన కోర్కె తీర్చేనే
చెలి ఆయన కోర్కె తీర్చేనే
గొబ్బియళ్ళో సఖియా వినవే

చిన్ని కృష్ణుని సోదరి వినవే కృష్ణుని చరితము గానరే

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి