ఎన్నడు విజ్ఞానమికనాకు


ఎన్నడు విజ్ఞానమికనాకు విన్నపమిదె శ్రీ వేంకటనాథా
బాసిన బాయవు భవబంధములు ఆస ఈ దేహమున్నన్నాళ్ళు
కోసిన తొలగవు కోరికలు గాసిలి చిత్తము కలిగినన్నాళ్ళు
కొచ్చిన కొరయవు కోపములు గచ్చుల గుణములు గలిగినన్నాళ్ళు
తచ్చిన తగలవు తహతహలు రచ్చలు విషయపు రతులన్నాళ్ళు
ఒకటికొకటికిని ఒడబడవు అకట శ్రీవేంకటాధిపుడా

సకలము నీవే సరణంటే ఇక వికటము లణగెను వేడుక నాళ్ళు

Comments

Popular posts from this blog

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹