మంగళంబే శంభురాణీ మానిని ఓ పువ్వు బోణీ

మంగళంబే శంభురాణీ మానిని ఓ పువ్వు బోణీ
భ్రుంగు కుంతల వేణివమ్మా – పుత్తడీ బంగారు బొమ్మా
నిన్నె గొల్చుచుంటినమ్మా – నీదు కరుణ జూపవమ్మా!!మంగళంబే!!

మల్లెపూలు తెచ్చి నిన్ మగువరొ పూజిస్తునమ్మా
యుల్లమందు మరువకమ్మా ఉవిదరొ దయజూడవమ్మా!!మంగళంబే!!

దోషములను ఎంచకమ్మా దోసిలొగ్గి ఉంటినమ్మా
కాశివిశ్వేశ్వరుని కొమ్మా – కనికరించ సమయమమ్మా!!మంగళంబే!!

అంగనలొసగేటి శుభమంగళములనందవమ్మా
రంగదాసు నేలినట్టి రాణీ వరమీయవమ్మా!!మంగళంబే!!


Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి