హారతిదె జగదీశ్వరీ జయ హారతిదె పరమేశ్వరీ

హారతిదె జగదీశ్వరీ జయ హారతిదె పరమేశ్వరీ
శ్రీరమేశ సురేశ సన్నుత శ్రీకరీ శివ శాంకరీ!!

౧. మేరుశైల విహారిణీ నిన్ కోరి కొలిచెద దీమణీ
హారకటక కిరీటకుండల హారనూపుర ధారిణీ!! హారతిదె!!

౨. మూలకారణశక్తి త్రిజగన్మోహినీ చిద్రూపిణీ
నీల సుందర వేణి పద్మా రాగిణీ కృపామణీ!! హారతిదె!!

౩. శరణుపాపవిమోచనీ శ్రీచక్రరాజ నివాసినీ
శరణు శరణు కృపాంతరంగిణి శంకరార్థ శరీరిణీ!! హారతిదె!!

౪. అంబుజానన మ్రొక్కెదను నాకభయమిమ్ము దయామయీ
అంబమాణిక్యాంబ సీతామాంబ హృత్కమలాలయా!! హారతిదె!!

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి