నన్ను విడిచి కదలకురా

ప. నన్ను విడిచి కదలకురా రామయ్య వదలకురా

అ. నిన్ను బాసియర నిమిషమోర్వనురా (న)

చ1. తరము కానియెండ వేళ కల్ప
తరు నీడ దొరిగినట్లాయెనీ వేళ (న)

చ2. అబ్ధిలో మునిగి శ్వాసమును పట్టి
ఆణి ముత్యము కన్నట్లాయె శ్రీ రమణ (న)

చ3. వసుధను ఖననము చేసి ధన
భాండమబ్బిన రీతి కనుకొంటి డాసి (న)

చ4. వడలు తగిలియున్న వేళ గొప్ప
వడ-గండ్లు కురిసినట్లాయెనీ వేళ (న)

చ5. బాగుగ నన్నేలుకొమ్ముయిల
త్యాగరాజ నుత తనువు నీ సొమ్ము (న)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి